keyboard_arrow_up
100%

Szanowni Państwo,
jako wieloletni producent alkomatów Alkohit czujemy się zobowiązani do wprowadzenia od 01.01.2019r. zmian w terminologii usług dotyczących weryfikacji dokładności przyrządów pomiarowych – analizatorów wydechu. Zmiany wynikają z dbałości o ujednolicenie terminologii metrologicznej zawartej Międzynarodowym Słowniku Metrologii Prawnej (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology), przetłumaczonym i opublikowanym przez Główny Urząd Miar.

Potrzebujesz formularza usług serwisowych? Użyj przycisku poniżej i w szybki sposób ściągnij formularz !

Słownik pojęć

A

Adiustacja układu pomiarowego, adiustacja

Zbiór czynności wykonanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadają prawidłowe wskazania.

report_problemUwaga 1
Wśród typów adiustacji układu pomiarowego wymienić należy: adiustację zera układu pomiarowego, adiustację przesunięcia i adiustację zakresu (czasem zwaną adiustacją wzmocnienia).
report_problemUwaga 2
Adiustacji układu pomiarowego nie należy mylić z wzorcowaniem, które jest jej wstępnym warunkiem.
report_problemUwaga 3
Po adiustacji układu pomiarowego zazwyczaj musi on zostać poddany ponownemu wzorcowaniu.

 • ang. - adjustment of a measuring system adjustment
 • franc. - ajustage d’un système de mesure ajustage
 • wł. - regolazione di un sistema di misura regolazione
 • słow. - justáž nastavenie meradla
B

Błąd wskazania

Wskazanie minus wartość wielkości odniesienia.

report_problemUwaga 1
Ta wartość bywa czasem nazywana wartością (umownie) prawdziwą wielkości.

 • ang. - error of indication
 • franc. - erreur d’indication
 • wł. - errore di indicazione
 • słow. - chyba indikácie
K

Kalibracja (wzorcowanie)

Działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

report_problemUwaga 1
Efektem wzorcowania może być protokół, funkcja wzorcowania, wykres wzorcowania, krzywa wzorcowania, albo tablica wzorcowania. W niektórych przypadkach może ona składać się z poprawek lub mnożników poprawkowych wskazania wraz z towarzyszącą niepewnością.
report_problemUwaga 2
Wzorcowania nie należy mylić z adiustacją układu pomiarowego, często mylnie nazywaną "samowzorcowaniem", ani z weryfikacją wzorcowania.
report_problemUwaga 3
Często za wzorcowanie uważany jest jedynie pierwszy krok wspomniany w powyższej definicji.

 • ang. - calibration
 • franc. - étalonnage
 • wł. - taratura
 • słow. - kalibrácia
I

Identyfikacja oprogramowania (identyfikator oprogramowania)

Dostępny do odczytu ciąg znaków (np. numer wersji, suma kontrolna) powiązany nierozerwalnie z konkretnym programem lub modułem programu.

report_problemUwaga 1
Może być odczytany z przyrządu będącego w użyciu.

 • ang. - software identification
 • franc. - identification du logiciel
 • wł. - identificazione del software
 • słow. - identifikácia softvéru

Interfejs programowy

Kod programu oraz dedykowany obszar danych przyjmujący, filtrujący oraz przekazujący dane między modułami programowymi.

report_problemUwaga 1
Interfejs programowy niekoniecznie musi mieć znaczenie z prawnego punktu widzenia.

 • ang. - software interface
 • franc. - interface logiciel
 • wł. - interfaccia software
 • słow. - rozhranie softvéru

Interfejs użytkownika

Interfejs umożliwiający wymianę informacji pomiędzy operatorem oraz urządzeniem pomiarowym lub jego częściami sprzętowymi lub programowymi, jak np. przełączniki, klawiatura, wyświetlacz, drukarka, ekran dotykowy, okienko na ekranie wraz z generującym je oprogramowaniem.


 • ang. - user interface
 • franc. - interface utilisateur
 • wł. - interfaccia utilizzatore
 • słow. - užívateľské rozhranie
L

Legalne jednostki miar

Jednostki miar wymagane lub dopuszczone przepisami prawnymi.

report_problemUwaga 1
Legalnymi jednostkami mogą być:
– jednostki SI,
– ich dziesiętne wielokrotności lub pod-wielokrotności tworzone poprzez użycie przedrostków SI,
– jednostki spoza SI określone we właściwych przepisach prawnych.

 • ang. - legal units of measurement
 • franc. - unités légales de mesure
 • wł. - unità di misura legali
 • słow. - zákonné meracie jednotky
M

Metrologia

Nauka o pomiarach i ich zastosowaniach.

report_problemUwaga 1
Metrologia obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne aspekty pomiaru, bez względu na niepewność pomiaru i obszar zastosowań.

 • ang. - metrology
 • franc. - métrologie
 • wł. - metrologia
 • słow. - metrológia

Metrologia prawna

Praktyka i proces obejmowania metrologii systemem ustaw i przepisów wykonawczych oraz jego wdrażania.

report_problemUwaga 1
Obszar metrologii prawnej może być różny w poszczególnych krajach.
report_problemUwaga 2
Metrologia prawna obejmuje
– określanie wymagań prawnych,
– kontrolę/ocenę zgodności podlegających regulacjom prawnym wyrobów i czynności,
– nadzór nad podlegającymi regulacjom prawnym wyrobami i czynnościami oraz
– ustanowienie infrastruktury potrzebnej dla zapewnienia spójności podlegających regulacjom prawnym pomiarów i przyrządów pomiarowych do SI albo do wzorców państwowych.
report_problemUwaga 3
Istnieją również regulacje poza obszarem metrologii prawnej odnoszące się do dokładności i poprawności metod pomiaru.

 • ang. - legal metrology
 • franc. - métrologie légale
 • wł. - metrologia legale
 • słow. - legálna metrológia
N

Największy dopuszczalny błąd pomiaru, największy błąd dopuszczalny, granica błędu

Ekstremalna wartość błędu pomiaru, przy znanej wartości wielkości odniesienia, dopuszczona przez specyfikacje lub przepisy dotyczące danego pomiaru, przyrządu pomiarowego lub układu pomiarowego.

report_problemUwaga 1
Kiedy istnieją dwie wartości ekstremalne, stosowane są zazwyczaj terminy "największe błędy pomiaru" lub "granice błędu".
report_problemUwaga 2
Nie należy stosować terminu "tolerancja" do wyrażenia pojęcia "największy błąd dopuszczalny". [OIML V2-200:2012, 4.26]
report_problemUwaga 3
Zazwyczaj termin „największy dopuszczalny błąd pomiaru” wyrażany jest skrótem „MPE” albo „mpe”.

 • ang. - maximum permissible measurement error, maximum permissible error, limit of error
 • franc. - erreur maximale tolérée, limite d’erreur
 • wł. - errore massimo tollerato, limite di errore
 • słow. - najväčšia dovelená chyba merania, najväčšia dovolená chyba (meradla), hranica chyby
P

Plomba

Ogół środków stosowanych w celu ochrony przyrządów pomiarowych przed nieuprawnionymi zabiegami, jak modyfikacja, readiustacja, usuwanie pewnych części, oprogramowania itp.

report_problemUwaga 1
Ochrona ta może zostać zrealizowana sprzętowo, programowo lub poprzez kombinację obu tych sposobów.

 • ang. - sealing
 • franc. - scellement
 • wł. - sigilli
 • słow. - zabezpečenie

Podziałka przyrządu pomiarowego (wskazującego)

Część przyrządu pomiarowego ze wzrokowym odczytem wskazania, składająca się z uporządkowanego zbioru wskazów wraz z przypisanymi im wartościami wielkości.


 • ang. - scale of a displaying measuring instrument
 • franc. - échelle d’un appareil de mesure afficheur échelle
 • wł. - scala di uno strumento di misura dotato di visualizzatore scala
 • słow. - stupnica zobrazovacieho meradla

Przyrząd pomiarowy

Urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie lub w połączeniu z jednym lub więcej urządzeniami dodatkowymi.

report_problemUwaga 1
Przyrząd pomiarowy, który może być używany pojedynczo jest układem pomiarowym.
report_problemUwaga 2
Przyrząd pomiarowy może być przyrządem pomiarowym wskazującym lub miarą materialną.

 • ang. - measuring instrument
 • franc. - instrument de mesure, appareil de mesure
 • wł. - strumento di misura
 • słow. - meradlo
U

Układ pomiarowy

Zbiór obejmujący jeden lub więcej przyrządów pomiarowych, a często inne urządzenia, a także wszelkie odczynniki i zasilanie, połączone i przystosowane do generowania wartości wielkości zmierzonej w określonych przedziałach wielkości określonych rodzajów.

report_problemUwaga 1
Układ pomiarowy może składać się tylko z jednego przyrządu pomiarowego.

 • ang. - measuring system
 • franc. - système de mesure
 • wł. - sistema di misura
 • słow. - merací systém
W

Wskazanie

Wartość wielkości otrzymana z przyrządu pomiarowego lub układu pomiarowego.

report_problemUwaga 1
Wskazanie może być w postaci wizualnej lub akustycznej lub może zostać przesłane do innego urządzenia. Często wskazaniem jest położenie wskazówki na podzielni (przy wskazaniu analogowym), pokazywane lub drukowane liczby przy wskazaniu cyfrowym, wzór kodu przy wyjściu kodowym lub przyporządkowana wartość wielkości w przypadku miary materialnej.
report_problemUwaga 2
Wskazanie i odpowiadająca wartość wielkości mierzonej niekoniecznie są wielkościami tego samego rodzaju.

 • ang. - indication
 • franc. - indication
 • wł. - indicazione lettura
 • słow. - indikácia údaj

Wzorcowanie (kalibracja)

Działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

report_problemUwaga 1
Efektem wzorcowania może być protokół, funkcja wzorcowania, wykres wzorcowania, krzywa wzorcowania, albo tablica wzorcowania. W niektórych przypadkach może ona składać się z poprawek lub mnożników poprawkowych wskazania wraz z towarzyszącą niepewnością.
report_problemUwaga 2
Wzorcowania nie należy mylić z adiustacją układu pomiarowego, często mylnie nazywaną "samowzorcowaniem", ani z weryfikacją wzorcowania.
report_problemUwaga 3
Często za wzorcowanie uważany jest jedynie pierwszy krok wspomniany w powyższej definicji.

 • ang. - calibration
 • franc. - étalonnage
 • wł. - taratura
 • słow. - kalibrácia

Wzór zatwierdzonego typu (egzemplarz zatwierdzonego typu)

Przyrząd pomiarowy zatwierdzonego typu, który sam lub z odpowiednią dokumentacją służy jako odniesienie do np. sprawdzania zgodności przyrządów z zatwierdzonym typem.


 • ang. - specimen of an approved type
 • franc. - exemplaire d’un type approuvé
 • wł. - esemplare di un tipo approvato
 • słow. - vzorka schváleného typu
Z

Zabezpieczenie

Środki zapobiegające dostępowi osób niepowołanych do sprzętu lub oprogramowania.


 • ang. - securing
 • franc. - sécurité
 • wł. - sicurezza
 • słow. - zabezpečenie

Zabezpieczenie programu

Zabezpieczenie przyrządu pomiarowego lub obszaru danych przez blokadę zaimplementowaną sprzętowo lub programowo.

report_problemUwaga 1
Interfejs programowy niekoniecznie musi mieć znaczenie z prawnego punktu widzenia.

 • ang. - software protection
 • franc. - protection du logiciel
 • wł. - protezione del software
 • słow. - ochrana softvéru